Когато металният скрап свърши да се счита за отпадък (европейско право)

РЕГЛАМЕНТ НА ​​СЪВЕТА (ЕС) № 333/2011

от 31 март 2011г

установяване на критериите за определяне кога определени видове метален скрап престават да се считат за отпадък съгласно Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 г. относно отпадъците и която отменя някои директиви (1), по-специално член 6, параграф 2,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на предложените разпоредби на Европейския парламент,

като се има предвид следното:

(1)

Оценката на различни потоци отпадъци показва, че пазарите за рециклиране на метален скрап ще се възползват от въвеждането на специфични критерии за определяне кога металният скрап, получен от отпадъци, престава да бъде отпадък. Тези критерии следва да гарантират високо ниво на опазване на околната среда и не засягат класифицирането на металния скрап като отпадъци, прието от трети държави.

(2)

Докладите на Съвместния изследователски център на Европейската комисия показват наличието на пазар и търсене на скрап от желязо, стомана и алуминий, предназначени за използване като суровина в стоманодобивни заводи, леярни и алуминиеви рафинерии за производство на метали. Следователно скрапът от желязо, стомана и алуминий трябва да бъде достатъчно чист и да отговаря на съответните стандарти или спецификации, изисквани от металургичната индустрия.

(3)

Критериите за определяне кога определени видове метален скрап престават да се считат за отпадък, трябва да гарантират, че скрапът от желязо, стомана и алуминий, получен чрез операция по оползотворяване, отговаря на техническите изисквания на металургичната промишленост, отговаря на действащото законодателство и стандартите, приложими за продуктите и нямат общо отрицателно въздействие върху околната среда или човешкото здраве. От докладите на Съвместния изследователски център на Европейската комисия изглежда, че предложените критерии за определяне на отпадъците, използвани като материал при операцията по оползотворяване, процесите и техниките на третиране, както и металния скрап, получен от оползотворяването, отговарят на гореспоменатите цели тъй като те трябва да създават условия за производство на скрап от желязо, стомана и алуминий без опасни свойства и достатъчно свободен от неметални съединения.

(4)

За да се осигури съответствие с критериите, следва да се предвиди разпоредба за публикуване на информация за метален скрап, който е престанал да бъде отпадък, и създаване на система за управление на качеството.

(5)

Критериите може да се наложи да бъдат преразгледани, ако при наблюдение на развитието на пазара на скрап от желязо и стомана и алуминиев скрап се наблюдават отрицателни ефекти върху пазарите за рециклиране, по-специално намаляване на наличността на тези материали и трудности при достъпа до тях.

(6)

За да се позволи на операторите да спазват критериите, които определят кога металният скрап престава да бъде отпадък, следва да се предвиди подходящ период от време, за да започне прилагането на настоящия регламент.

(7)

Комитетът, създаден с член 39, параграф 1 от Директива 2008/98/ЕО, не е дал никакво становище относно мерките, предвидени в настоящия регламент и поради това Комисията представи на Съвета предложение относно тези мерки и го препрати на Европейския парламент.

(8)

Европейският парламент не се противопостави на предложените разпоредби,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Предмет

Настоящият регламент установява критериите за определяне кога скрапът от желязо, стомана и алуминий, включително скрап от алуминиева сплав, престава да бъде отпадък.

Член 2

Дефиниции

За целите на настоящия регламент се прилагат определенията, посочени в Директива 2008/98/ЕО.

Освен това се прилагат следните определения; имаме предвид под:

a)

„Скрап от желязо и стомана“ означава метален скрап, състоящ се главно от желязо и стомана;

b)

„Алуминиев скрап“ означава метален скрап, състоящ се главно от алуминий и алуминиеви сплави;

c)

„Притежател“ означава физическото или юридическото лице, което притежава металния скрап;

d)

„Производител“ означава притежателят, който прехвърля метален скрап, който за първи път е престанал да бъде отпадък, на друг притежател;

e)

„Вносител“ означава всяко физическо или юридическо лице, установено в Съюза, което въвежда метален скрап, който е престанал да бъде отпадък, на митническата територия на Съюза;

f)

„Квалифициран персонал“, персонал, който чрез опит или обучение има умения да проверява и оценява характеристиките на металния скрап;

g)

„Визуална проверка“ означава проверка на метален скрап, който засяга всички части на пратка и използва човешки сензорни умения или неспециализирано оборудване;

h)

„Партия“ означава партида метален скрап, предназначена да бъде изпратена от един производител до друг притежател и която може да се съдържа в една или повече транспортни единици, например контейнери.

Член 3

Критерии за скрап желязо и стомана

Отпадъкът от желязо и стомана престава да се счита за отпадък, когато са изпълнени всички изброени по-долу условия в момента на прехвърляне от производителя към друг притежател:

a)

отпадъците, използвани като суровина за операцията по оползотворяване, отговарят на критериите, посочени в точка 2 от приложение I;

b)

отпадъците, използвани като суровина за операцията по оползотворяване, са били третирани в съответствие с критериите, посочени в точка 3 от приложение I;

c)

скрапът от желязо и стомана, получен в резултат на операцията по оползотворяване, отговаря на критериите, посочени в точка 1 от приложение I;

d)

производителят е спазил изискванията на членове 5 и 6.

Член 4

Критерии за алуминиев скрап

Алуминиевият скрап, включително скрапът от алуминиева сплав, престава да бъде отпадък, когато са изпълнени всички изброени по-долу условия в момента на прехвърляне от производителя към друг притежател:

a)

отпадъците, използвани като суровини за операцията по оползотворяване, отговарят на критериите, посочени в точка 2 от приложение II;

b)

отпадъците, използвани като суровина за операцията по оползотворяване, са били третирани в съответствие с критериите, посочени в точка 3 от приложение II;

c)

алуминиевият скрап, получен в резултат на операцията по оползотворяване, отговаря на критериите, посочени в точка 1 от приложение II;

d)

производителят е спазил изискванията на членове 5 и 6.

Член 5

Декларация за съответствие

1. Производителят или вносителят съставя за всяка пратка метален скрап декларация за съответствие въз основа на образеца, посочен в приложение III.

2. Производителят или вносителят изпраща декларацията за съответствие на следващия притежател на пратката от метален скрап. Производителят или вносителят съхранява копие от декларацията за съответствие най-малко една година от датата на издаване, като го предоставя на компетентните органи, които го поискат.

3. Декларацията за съответствие може да бъде съставена в електронен формат.

Член 6

Управление на качеството

1. Производителят прилага система за управление на качеството, за да демонстрира съответствие с критериите, посочени съответно в членове 3 и 4.

2. Тази система предвижда серия от документирани процедури относно всеки от следните аспекти:

a)

контрол за приемане на отпадъци, използвани като материал за операцията по оползотворяване, посочена в точка 2 от приложения I и II;

b)

наблюдение на процесите и техниките на третиране, посочени в точка 3.3 от приложения I и II;

c)

наблюдение на качеството на металния скрап, получен от операцията по оползотворяване, посочена в точка 1 от приложения I и II (което също включва вземане на проби и анализ);

d)

ефективност на радиационния мониторинг, посочен в точка 1.5 от приложения I и II, съответно;

e)

коментари на клиенти относно качеството на метален скрап;

f)

записване на резултатите от проверките, извършени в съответствие с букви от а) до г);

g)

преглед и подобряване на системата за управление на качеството;

h)

обучение на персонала.

3. Системата за управление на качеството също така предвижда специфичните задължения за мониторинг, посочени за всеки критерий в приложения I и II.

4. Ако една от обработките, посочени в точка 3.3 от приложение I или точка 3.3 от приложение II, се извършва от предишен стопанин, производителят гарантира, че доставчикът прилага система за управление на качеството в съответствие с разпоредбите на настоящия член. .

5. Орган, отговорен за оценяване на съответствието, посочено в Регламент (ЕО) №. 765/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 г., който определя правила за акредитация и надзор на пазара по отношение на предлагането на пазара на продукти (2), който е признат съгласно този регламент, или всеки друг проверяващ по околна среда, посочен в член 2, параграф 20, буква б) от Регламент (ЕО) бр. 1221/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 г. относно доброволното участие на организации в схема на Общността за управление на околната среда и одит (EMAS) (3) гарантира, че системата за управление на качеството отговаря на разпоредбите на този член. Тази оценка се извършва на всеки три години.

6. Вносителят изисква неговите доставчици да прилагат система за управление на качеството, която е в съответствие с параграфи 1, 2 и 3 от настоящия член и е била одитирана от независим външен проверяващ.

7. Производителят предоставя достъп до системата за управление на качеството на компетентните органи при поискване.

Член 7

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Прилага се от 9 октомври 2011 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 31 март 2011 г.

Главно меню

Бутон за обаждане сегаСамо за фирми. 8-12 и 14-18
ПАЗАР НА МЕТАЛИ

БЕЗПЛАТНО
ПРЕГЛЕД