CER КОДЕКС - ЕВРОПЕЙСКИ КОДЕКС ЗА ОТПАДЪЦИ И РАЗРЕШЕНИЯ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ


КОДОВЕТЕ СЕ ОТНОСАТ ДО НОМЕРАЦИЯТА, КОЯТО ЕВРОПЕЙСКИЯТ КОД ЗА ОТПАДЪЦИТЕ ИЗПОЛЗВА ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ОПРЕДЕЛЕНА КАТЕГОРИЯ ОТПАДЪЦИ.

ЗАВЕДЕНИЯТА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ, РЕЦИКЛИРАНЕ И/ИЛИ ОТХВЪРЛЯНЕ СА РАЗРЕШЕНИ ОТ ОРГАНИ, ОТГОВОРНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ САМО НА НЯКОИ КОДОВЕ ОТ СЕРТИФИКАЦИИ.
ЗА КОЕТО Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ДА СЕ ПОГРИЖИ СИСТЕМАТА ИМА РАЗРЕШЕНИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА CEР КОД НА ОТПАДЪЦИТЕ, КОИТО ИСКА ДА СЪХРАНЯВА ИЛИ ИЗХВЪРЛЯВА.

ПРЕДИ ПРОВЕРКА НА CER КОД, ТРЯБВА ДА СЕ ПРОВЕРЯТ СИСТЕМНИ РАЗРЕШЕНИЯ.

РАБОТЕЩИТЕ В СЕКТОР ОТПАДЪЦИ ЗАРЕГИСТРАЦИИ СА РАЗДЕЛЕНИ В ДВЕ МАКРО КАТЕГОРИИ:

- СИСТЕМИТЕ, ЗА КОИТО ДО РЕКУПЕРО
- СИСТЕМИТЕ, ЗА КОИТО ОСЪЩЕСТВУВА СМАЛТИМЕНТО

- РАЗРЕШИТЕЛНИТЕ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ СЕ ОПРЕДЕЛЯТ С БУКВАТА "R" И ОТНОСИТЕЛНА НОМЕРАЦИЯ.
- РАЗРЕШИТЕЛНИТЕ ЗА ОТХВЪРЛЯНЕ СЕ ОПРЕДЕЛЯТ С БУКВАТА "Д" И ОТНОСИТЕЛНА НОМЕРАЦИЯ.

cer кодове за разрешения

ДЕЙНОСТИТЕ ПО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ СА ОПРЕДЕЛЕНИ СЪС Законодателен декрет 152/06, Приложение В:

A1: за отпадъци, които се използват главно като гориво или за производство на енергия
A2: за регенериране и/или възстановяване на разтворители
A3: за всички операции по рециклиране и/или възстановяване на тези органични вещества, които не се използват като разтворители (обикновено е компостиране)
A4: използва се за рециклиране и оползотворяване на черни и цветни метали, както и за инструменти, разпознати като метални съединения (обикновени са колетите от автомобилни останки)
A5: за рециклиране и/или възстановяване на други неорганични вещества
A6: използва се за регенериране на киселини или основи
A7: валидно разрешение за оползотворяване на продукти, използвани за улавяне на замърсители
A8: използва се за извличане на продукти от катализатори
A9: за регенериране или друга повторна употреба на използвани масла
A10: за разпръскване върху почвата в полза на селското стопанство
A11: той се прилага за използването на отпадъци, получени от една от операциите, обозначени с R1 до R10
A12: полезен за обмен на отпадъци и го подлага на една от операциите, посочени от R1 до R11
A13: посочва разрешение за поставяне на отпадъци в резерв и след това те да бъдат подложени на една от операциите, посочени в точки R1 до R12 (с изключение на временното съхранение, преди събирането, на мястото, където са произведени)

cer код за завод за оползотворяване на отпадъци
Сертификационен код на завода за обезвреждане на отпадъци

ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОТРЕЖДАНЕ СА ОПРЕДЕЛЕНИ СЪС Законодателен указ 152/06, Анекс Б

D1: Депониране върху или в почвата (например сметище)
D2: Обработка на земята (например биоразграждане на течни отпадъци или утайки в почвите)
D3: Дълбоки инжекции (напр. инжектиране на изпомпвани отпадъци в кладенци. В солни куполи или естествени геоложки разломи)
D4: Лагуна (например изхвърляне на течни отпадъци или утайки в кладенци, езера или лагуни и др.)
D5: Специално подготвено депо (например систематизиране в отделни водонепропускливи клетки, покрити или изолирани една от друга и от околната среда)
D6: Изхвърляне на твърди отпадъци във водната среда с изключение на потапяне
D7: Потапяне, включително погребване в подземната повърхност на морето
D8: Биологично третиране, което не е посочено другаде в настоящото приложение, което води до съединения или смеси, които се елиминират съгласно една от процедурите, изброени в точки D1 ​​до D12
D9: Физико-химична обработка, неуточнена другаде в това приложение, която води до съединения или смеси, елиминирани съгласно един от процесите, изброени в точки D1 ​​до D12 (например изпаряване, сушене, калциниране и др.)
D10: Наземно изгаряне
D11: Изгаряне в морето
D12: Постоянно съхранение (например поставяне на контейнери в мина и др.)
D13: Предварително групиране преди една от операциите, посочени в точки D1 ​​до D12
D14: Предварително възстановяване преди една от операциите, посочени в точки D1 ​​до D13
D15: Предварително депозиране преди една от операциите, посочени в точки D1 ​​до D14 (с изключение на временното депозиране, преди събиране, на мястото, където са произведени)

СПИСЪК НА CER КОДОВИТЕ
ЕВРОПЕЙСКИ СПИСЪК НА ОТПАДЪЦИТЕ

CER КОД НА ОТКАЗ И ОПИСАНИЕ

010000 ОТПАДЪЦИ, ВЪЗИЗИТАЩИ ПРИ ПРОСПЕКЦИЯ, ИЗВЪРШВАНЕ ОТ МИНА ИЛИ КАМЕНА И ОТ ФИЗИЧЕСКА ИЛИ ХИМИЧНА ОБРАЩАВАНЕ НА МИНЕРАЛИ

010100 CER отпадъци, получени при добив на минерали

010101 CER отпадъци от добива на метални руди

010102 CER отпадъци от добив на неметални минерали

010300 CER отпадъци, получени при химическа и физична обработка на метални руди

010304 * Стерилни CER, които могат да генерират киселина, произведена при преработката на сярна руда

010305 * CER други хвостове, съдържащи опасни вещества

010306 CER стерилни, различни от посочените в 01 03 04 и 01 03 05

010307 * CER други отпадъци, съдържащи опасни вещества от химическа и физическа обработка на метални руди

010308 CER прах и свързани остатъци, различни от посочените в 01 03 07

010309 CER червени утайки от производството на алуминиев триоксид, различни от посочените в 01 03 07

010399 CER отпадъци, които не са посочени по друг начин

010400 CER отпадъци, получени чрез химическа и физична обработка на неметални минерали

010407 * CER отпадъци, съдържащи опасни вещества, получени чрез химическа и физична обработка на неметални минерали

010408 CER отпадъчни чакъл и натрошен камък, различни от посочените в 01 04 07

010409 CER отпадъчен пясък и глина 010410 прах и свързани остатъци, различни от посочените в 01 04 07

010411 CER отпадъци от преработка на поташ и каменна сол, различни от посочените в 01 04 07

010412 Хвост от CER и други остатъци от измиване и почистване на минерали, различни от посочените в 01 04 07 и 01 04 11

010413 CER отпадъци от обработка на камък, различни от посочените в 01 04 07

010499 CER отпадъци, които не са посочени по друг начин

010500 CER сондажни кал и други отпадъци от сондаж

010504 CER кал и отпадъци за сондаж на сладководни кладенци

010505 * CER маслосъдържащи сондажни кал и отпадъци

010506 * CER сондажни кал и други отпадъци сондажи, съдържащи опасни вещества

CER КОД НА ОТКАЗ И ОПИСАНИЕ

010507 CER сондажни кал и отпадъци, съдържащи барит, различни от тези от 01 05 05 и 01 05 06

010508 EWC хлорид-съдържащи сондажни кал и отпадъци, различни от тези от 01 05 05 и 01 05 06

010599 CER отпадъци, които не са посочени по друг начин

020000 CER ОТПАДЪЦИ ОТ ЗЕМЕДЕЛИЕ, ГРАДИНСТВО, АКВАКУЛТУРА, ЛЕВСКО СТОПАНСТВО, ЛОВ И РИБОЛОВ, ХРАНИТЕЛНА ПРАВА И ПРИГОТВЯНЕ

020100 CER отпадъци от селско стопанство, градинарство, аквакултури, горско стопанство, лов и риболов 020101 утайки от операции по измиване и почистване

020102 CER отпадъци от животински тъкани

020103 CER отпадъци от растителни тъкани

020104 CER пластмасови отпадъци (с изключение на опаковките)

020106 CER животински изпражнения, урина и оборски тор (включително използвана постелка), отпадъчни води, събирани отделно и третирани извън площадката

020107 CER горски отпадъци

020108 * CER агрохимични отпадъци, съдържащи опасни вещества

020109 EWC агрохимични отпадъци, различни от тези от 02 01 08

020110 CER метални отпадъци

020199 CER отпадъци, които не са посочени по друг начин

020200 CER отпадъци от приготвянето и преработката на месо, риба и други храни от животински произход

020201 CER утайки от операции по измиване и почистване

020202 CER отпадъци от животински тъкани

020203 CER отпадъци, неподходящи за консумация или преработка

020204 CER утайки от пречистване на отпадъчни води на място

020299 CER отпадъци, които не са посочени по друг начин

020300 CER отпадъци от приготвянето и преработката на плодове, зеленчуци, зърнени храни, хранителни масла, какао, кафе, чай и тютюн; на производството на консерви; производство на дрожди и екстракт от дрожди; приготвяне и ферментация на меласа

020301 CER утайки, получени чрез измиване, почистване, обелване, центрофугиране и разделяне на компонентите

020302 CER отпадъци, свързани с употребата на консерванти

020303 CER отпадъци, получени чрез екстракция с разтворител

020304 CER отпадъци, неподходящи за консумация или преработка

CER КОД НА ОТКАЗ И ОПИСАНИЕ

020305 CER утайки от пречистване на отпадъчни води на място

020399 CER отпадъци, които не са посочени по друг начин

020400 CER отпадъци от рафиниране на захар

020401 CER, остатъчна почва от операции по почистване и измиване на цвекло

020402 CER извън спецификацията калциев карбонат

020403 CER утайки от пречистване на отпадъчни води на място

020499 CER отпадъци, които не са посочени по друг начин

020500 CER отпадъци от млечната промишленост

020501 CER отпадъци, неподходящи за консумация или преработка

020502 CER утайки от пречистване на отпадъчни води на място

020599 CER отпадъци, които не са посочени по друг начин

020600 CER отпадъци от сладкарската и хлебната промишленост

020601 CER отпадъци, неподходящи за консумация или преработка

020602 CER отпадъци, свързани с употребата на консерванти

020603 CER утайки от пречистване на отпадъчни води на място

020699 CER отпадъци, които не са посочени по друг начин

020700 CER отпадъци от производството на алкохолни и безалкохолни напитки (с изключение на кафе, чай и какао)

020701 CER отпадъци, получени чрез измиване, почистване и смилане на суровината

020702 CER отпадъци от дестилация на алкохолни напитки

020703 CER отпадъци, получени чрез химическа обработка

020704 CER отпадъци, неподходящи за консумация или преработка

020705 CER утайки от пречистване на отпадъчни води на място

020799 CER отпадъци, които не са посочени по друг начин

030000 CER ОТПАДЪЦИ ОТ ДЪРВООБРАБОТКАТА И ПРОИЗВОДСТВОТО НА ПАНЕЛИ, МЕБЕЛИ, ПУЛП, ХАРТИЯ И КАРТОН

030100 CER отпадъци от дървообработване и производство на панели и мебели

030101 CER отпадъчна кора и корк

030104 * EWC дървени стърготини, стърготини, изрезки, дървесина, плочи от дървесни частици и фурнир, съдържащи опасни вещества 030105 дървени стърготини, стърготини, изрезки, дърво, плочи от дървесни частици и фурнир, различни от посочените в 03 01 04

030199 CER отпадъци, които не са посочени по друг начин

030200 CER отпадъци от обработката за консервиране на дървесина

CER КОД НА ОТКАЗ И ОПИСАНИЕ

030201 * CER продукти за консервативна обработка на дървесина, съдържащи нехалогенирани органични съединения

030202 * CER продукти за консервиране на дървесина, съдържаща хлорирани органични съединения

030203 * CER продукти за консервативна обработка на дървесина, съдържаща органометални съединения

030204 * CER продукти за консервиране на дървесина, съдържаща неорганични съединения

030205 * CER други продукти за консервиране на дървесина, съдържаща опасни вещества

030299 CER продукти за третиране с консервиране на дървесина, които не са посочени друго

030300 CER отпадъци от производството и преработката на целулоза, хартия и картон 030301 кора и дървесни отпадъци

030302 CER утайки за възстановяване от мацерационни вани (зелен ликьор)

030305 CER утайки от процеси за обезмастиляване при рециклиране на хартия

030307 CER отпадъци от механично разделяне при производството на целулоза от отпадъци от хартия и картон

030308 CER отпадъци от сортиране на хартия и картон, предназначени за рециклиране

030309 CER отпадъчни утайки, съдържащи калциев карбонат

030310 CER отпадъчни влакна и утайки, съдържащи влакна, пълнители и продукти за покритие, генерирани от процеси на механично разделяне

030311 CER утайки от пречистване на отпадъчни води на място, различни от посочените в 03 03 10

030399 CER отпадъци, които не са посочени по друг начин

040000 CER ОТПАДЪЦИ ОТ ПРЕОБРАБОТКАТА НА КОЖА И КОЗИНА, КАКТО И ТЕКСТИЛНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ

040100 CER отпадъци от преработка на кожи и кожи

040101 CER мръсотия и варовикови фрагменти

040102 CER отпадъци от варуване

040103 * CER отработени обезмасляващи вани, съдържащи разтворители без течна фаза

040104 CER течност за тен, съдържаща хром

040105 CER течност за тен, несъдържаща хром

040106 CER утайки, по-специално произведени чрез пречистване на отпадъчни води на място, съдържащи хром

040107 CER утайки, по-специално произведени чрез пречистване на отпадъчни води на място, несъдържащи хром

040108 CER дъбена кожа (изрезки, отпадъци, изрезки, полиращи прахове), съдържаща хром

040109 CER отпадъци от опаковъчни и довършителни операции

040199 CER отпадъци, които не са посочени по друг начин

040200 CER отпадъци от текстилната промишленост

040209 CER отпадъци от композитни материали (импрегнирани влакна, еластомери, пластомери)

040210 CER органичен материал от естествени продукти (напр. мазнини, восък)

040214 * CER отпадъци от довършителни операции, съдържащи органични разтворители

040215 CER довършителни отпадъци, различни от посочените в 04 02 14

040216 * CER багрила и пигменти, съдържащи опасни вещества

040217 CER багрила и пигменти, различни от посочените в 04 02 16

040219 * CER утайки от пречистване на отпадни води на място, съдържащи опасни вещества

040220 CER утайки от пречистване на отпадъчни води на място, различни от посочените в 04 02 19

040221 CER отпадъци от сурови текстилни влакна

040222 CER отпадъци от преработени текстилни влакна

040299 CER отпадъци, които не са посочени по друг начин

050000 CER ОТПАДЪЦИ ОТ РАФИНИРАНЕ НА НЕФТ, ПРЕЧИСТВАНЕ НА ПРИРОДЕН ГАЗ И ПИРОЛИТНА ТРЕТИРА НА ВЪГЛИЩА

050100 CER отпадъци от рафиниране на нефт

050102 * CER утайки от процеси на обезсоляване 050103 * утайки, отложени на дъното на резервоарите

050104 * CER киселинни утайки, получени чрез процеси на алкилиране

050105 * CER теч на масло

050106 * CER маслени утайки, получени при поддръжка на инсталации и оборудване

050107 * CER кисели катрани

050108 * EWC други катрани

050109 * CER утайки от пречистване на отпадни води на място, съдържащи опасни вещества

050110 CER утайки от пречистване на отпадъчни води на място, различни от посочените в 05 01 09

050111 * CER отпадъци от пречистване на горива с основи

050112 * CER киселини, съдържащи масла

050113 CER остатъчна утайка от захранваща вода на котела

050114 CER отпадъци, произведени от охладителни кули

050115 * CER отработени глинени филтри

050116 CER, съдържащи сяра отпадъци от десулфуризация на нефт

050117 CER битум

050199 CER отпадъци, които не са посочени по друг начин

050600 CER отпадъци, получени при пиролитична обработка на въглища

050601 * CER кисели катрани

050603 * EWC други катрани

050604 CER отпадъци, произведени от охладителни кули

050699 CER отпадъци, които не са посочени по друг начин

050700 CER отпадъци, получени при пречистване и транспортиране на природен газ

050701 * EWC отпадъци, съдържащи живак

050702 CER отпадъци, съдържащи сяра

050799 CER отпадъци, които не са посочени по друг начин

060000 CER ОТПАДЪЦИ ОТ НЕОРГАНИЧНИ ХИМИЧНИ ПРОЦЕСИ

060100 CER отпадъци от производството, формулирането, доставката и употребата на киселини

060101 * CER сярна киселина и сярна киселина

060102 * CER солна киселина

060103 * CER флуороводородна киселина

060104 * CER фосфорна и фосфорна киселина

060105 * CER азотна киселина и азотна киселина

060106 * CER други киселини 060199 отпадъци, които не са посочени по друг начин

060200 CER отпадъци от производството, формулирането, доставката и използването на основи

060201 * CER калциев хидроксид

060203 * CER амониев хидроксид

060204 * CER натриев и калиев хидроксид

060205 * EWC други бази 060299 отпадъци, които не са посочени по друг начин

060300 CER отпадъци от MFSU от соли, техните разтвори и метални оксиди

060311 * CER соли и техни разтвори, съдържащи цианиди

060313 * CER соли и техни разтвори, съдържащи тежки метали

060314 CER соли и техните разтвори, различни от посочените в 06 03 11 и 06 03 13

060315 * CER метални оксиди, съдържащи тежки метали

060316 CER метални оксиди, различни от посочените в 06 03 15

060399 CER отпадъци, които не са посочени по друг начин

060400 CER металосъдържащи отпадъци, различни от посочените в 06 03

060403 * CER отпадъци, съдържащи арсен

060404 * EWC отпадъци, съдържащи живак

060405 * CER отпадъци, съдържащи други тежки метали

060499 CER отпадъци, които не са посочени по друг начин

060500 CER утайки от пречистване на отпадъчни води на място

060502 * CER утайки от пречистване на отпадни води на място, съдържащи опасни вещества

060503 CER утайки от пречистване на отпадъчни води на място, различни от посочените в 06 05 02

060600 CER отпадъци от производството, формулирането, доставката и употребата на химикали, съдържащи сяра, химически процеси на сяра и процеси на десулфуризация

060602 * CER отпадъци, съдържащи опасни сулфиди

060603 EWC отпадъци, съдържащи сулфиди, различни от посочените в 06 06 02

060699 CER отпадъци, които не са посочени по друг начин

060700 CER отпадъци от производството, формулирането, доставката и употребата на халогенни продукти и халогенни химически процеси

060701 * CER отпадъци от електролитни процеси, съдържащи азбест

060702 * EWC активен въглен от производство на хлор

060703 * CER утайки от бариев сулфат, съдържащи живак

060704 * CER разтвори и киселини, напр. контактна киселина

060799 CER отпадъци, които не са посочени по друг начин

060800 CER отпадъци от производството, формулирането, доставката и употребата на силиций и неговите производни

060802 * CER отпадъци, съдържащи опасен хлорсилан

060899 CER отпадъци, които не са посочени по друг начин

060900 CER отпадъци от MFSU на фосфорни продукти и химични процеси на фосфор

060902 CER фосфорна шлака

060903 * CER калциеви реакционни отпадъци, съдържащи или замърсени с опасни вещества

060904 CER отпадъци от реакции на базата на калций, различни от посочените в 06 09 03

060999 CER отпадъци, които не са посочени по друг начин

061000 CER отпадъци от MFSU на азотсъдържащи химикали, азотни химически процеси и производство на торове

061002 * EWC отпадъци, съдържащи опасни вещества

061099 CER отпадъци, които не са посочени по друг начин

061100 CER отпадъци от производството на неорганични и непрозрачни пигменти

061101 CER отпадъци от реакции на базата на калций при производството на титанов диоксид

061199 CER отпадъци, които не са посочени по друг начин

061300 CER отпадъци от неорганични химични процеси, които не са посочени друго

061301 * EWC продукти за растителна защита, консерванти за дървесина и други неорганични биоциди

061302 * EWC изразходван активен въглен (с изключение на 06 07 02)

061303 CER сажди

061304 * CER отпадъци от преработка на азбест

061305 * CER сажди

061399 CER отпадъци, които не са посочени по друг начин

070000 ОТПАДЪЦИ ОТ ОРГАНИЧНИ ХИМИЧНИ ПРОЦЕСИ

070100 CER отпадъци от производството, формулирането, доставката и употребата на основни органични химикали

070101 * CER водни измиващи разтвори и матерни разтвори

070103 * CER халогенирани органични разтворители, миещи разтвори и матерни разтвори

070104 * CER други органични разтворители, миещи течности и матерни разтвори

070107 * CER халогенирани остатъци и остатъци от реакцията

070108 * CER други дъна и остатъци от реакцията

070109 * CER халогенирани филтърни утайки и отработени абсорбенти

070110 * CER други филтърни утайки и отработени абсорбенти

070111 * CER утайки от пречистване на отпадни води на място, съдържащи опасни вещества

070112 CER утайки от пречистване на отпадъчни води на място, различни от посочените в 07 01 11

070199 CER отпадъци, които не са посочени по друг начин

070200 CER отпадъци от MFSU от пластмаси, синтетичен каучук и изкуствени влакна

070201 * CER водни измиващи разтвори и матерни разтвори

070203 * CER халогенирани органични разтворители, миещи разтвори и матерни разтвори

070204 * CER други органични разтворители, миещи течности и матерни разтвори

070207 * CER халогенирани остатъци и остатъци от реакцията

070208 * CER други дъна и остатъци от реакцията

070209 * CER халогенирани филтърни утайки и отработени абсорбенти

070210 * CER други филтърни утайки и отработени абсорбенти

070211 * CER утайки от пречистване на отпадни води на място, съдържащи опасни вещества

070212 CER утайки от пречистване на отпадъчни води на място, различни от посочените в 07 02 11

070213 CER пластмасови отпадъци

070214 * CER отпадъци от добавки, съдържащи опасни вещества

070215 CER отпадъци от добавки, различни от посочените в 07 02 14

070216 * CER отпадъци, съдържащи опасен силикон

070217 EWC отпадъци, съдържащи силикон, различни от посочените в 07 02 16

070299 CER отпадъци, които не са посочени по друг начин

070300 CER отпадъци от MFSU от органични багрила и пигменти (с изключение на 06 11)

070301 * CER водни измиващи разтвори и матерни разтвори

070303 * CER халогенирани органични разтворители, миещи разтвори и матерни разтвори

070304 * CER други органични разтворители, миещи течности и матерни разтвори

070307 * CER халогенирани остатъци и остатъци от реакцията

070308 * CER други дъна и остатъци от реакцията

070309 * CER халогенирани филтърни утайки и отработени абсорбенти

070310 * CER други филтърни утайки и отработени абсорбенти

070311 * CER утайки от пречистване на отпадни води на място, съдържащи опасни вещества

070312 CER утайки от пречистване на отпадъчни води на място, различни от посочените в 07 03 11

070399 CER отпадъци, които не са посочени по друг начин

070400 CER отпадъци от производството, формулирането, доставката и употребата на продукти за растителна защита (с изключение на 02 01 08 и 02 01 09), консерванти за дървесина (с изключение на 03 02) и други органични биоциди

070401 * CER водни измиващи разтвори и матерни разтвори

070403 * CER халогенирани органични разтворители, миещи разтвори и матерни разтвори

070404 * CER други органични разтворители, миещи течности и матерни разтвори

070407 * CER халогенирани остатъци и остатъци от реакцията

070408 * CER други дъна и остатъци от реакцията

070409 * CER халогенирани филтърни утайки и отработени абсорбенти

070410 * CER други филтърни утайки и отработени абсорбенти

070411 * CER утайки от пречистване на отпадни води на място, съдържащи опасни вещества

070412 CER анги от пречистване на отпадъчни води на място, различни от посочените в 07 04 11

070413 * CER твърди отпадъци, съдържащи опасни вещества

070499 CER отпадъци, които не са посочени по друг начин

070500 CER отпадъци от производството, формулирането, доставката и употребата на фармацевтични продукти

070501 * CER водни измиващи разтвори и матерни разтвори

070503 * CER халогенирани органични разтворители, миещи разтвори и матерни разтвори

070504 * CER други органични разтворители, миещи течности и матерни разтвори

070507 * CER халогенирани остатъци и остатъци от реакцията

070508 * CER други дъна и остатъци от реакцията

070509 * CER халогенирани филтърни утайки и отработени абсорбенти

070510 * CER други филтърни утайки и отработени абсорбенти

070511 * CER утайки от пречистване на отпадни води на място, съдържащи опасни вещества

070512 CER утайки от пречистване на отпадъчни води на място, различни от посочените в 07 05 11

070513 * CER твърди отпадъци, съдържащи опасни вещества

070514 Твърди отпадъци от CER, различни от посочените в 07 05 13

070599 CER отпадъци, които не са посочени по друг начин

070600 CER отпадъци от производството, формулирането, доставката и употребата на мазнини, лубриканти, сапуни, детергенти, дезинфектанти и козметика

070601 * CER водни измиващи разтвори и матерни разтвори

070603 * CER халогенирани органични разтворители, миещи разтвори и матерни разтвори

070604 * CER други органични разтворители, миещи течности и матерни разтвори

070607 * CER халогенирани остатъци и остатъци от реакцията

070608 * CER други дъна и остатъци от реакцията

070609 * CER халогенирани филтърни утайки и отработени абсорбенти

070610 * CER други филтърни утайки и отработени абсорбенти

070611 * CER утайки от пречистване на отпадни води на място, съдържащи опасни вещества

070612 CER утайки от пречистване на отпадъчни води на място, различни от посочените в 07 06 11

070699 CER отпадъци, които не са посочени по друг начин

070700 CER отпадъци от MFSU от фини химикали и химикали, които не са посочени друго

070701 * CER водни измиващи разтвори и матерни разтвори

070703 * CER халогенирани органични разтворители, миещи разтвори и матерни разтвори

070704 * CER други органични разтворители, миещи течности и матерни разтвори

070707 * CER халогенирани остатъци и остатъци от реакцията

070708 * CER други дъна и остатъци от реакцията

070709 * CER халогенирани филтърни утайки и отработени абсорбенти

070710 * CER други филтърни утайки и отработени абсорбенти

070711 * CER утайки от пречистване на отпадни води на място, съдържащи опасни вещества

070712 CER утайки от пречистване на отпадъчни води на място, различни от посочените в 07 07 11

070799 CER отпадъци, които не са посочени по друг начин

080000 CER ОТПАДЪЦИ ОТ ПРОИЗВОДСТВОТО, ФОРМУЛИРАНЕ, ДОСТАВКА И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПОКРИТИЯ (БОЯ, ЛАКОВЕ И ГЛАЗИРАНИ ЕМАЙЛИ), ЛЕПИЛА, УПЛОТНИТЕЛИ И МАСТИЛА ЗА ПЕЧАТ

080100 CER отпадъци от производството, формулирането, доставката и употребата и отстраняването на бои и лакове

080111 * CER отпадъчни бои и лакове, съдържащи органични разтворители или други опасни вещества

080112 CER отпадъчни бои и лакове, различни от посочените в 08 01 11

080113 * CER утайки от бои и лакове, съдържащи органични разтворители или други опасни вещества

080114 CER утайки от бои и лакове, различни от посочените в 08 01 13

080115 * CER водни утайки, съдържащи бои и лакове, съдържащи органични разтворители или други опасни вещества

080116 CER водни утайки, съдържащи бои и лакове, различни от посочените в 08 01 15

080117 * CER утайки от отстраняване на бои и лакове, съдържащи органични разтворители или други опасни вещества

080118 CER утайки от отстраняване на боя и лак, различни от посочените в 08 01 17

080119 * CER водни суспензии, съдържащи бои и лакове, съдържащи органични разтворители или други опасни вещества

080120 CER водни суспензии, съдържащи бои и лакове, различни от посочените в 08 01 19

080121 * CER остатъци от боя или средства за отстраняване на боя

080199 CER отпадъци, които не са посочени по друг начин

080200 CER отпадъци от MFSU от други покрития (включително керамични материали)

080201 CER отпадъчен прах от покрития

080202 CER водни утайки, съдържащи керамични материали

080203 CER водни суспензии, съдържащи керамични материали

080299 CER отпадъци, които не са посочени по друг начин

080300 CER отпадъци от производството, формулирането, доставката и използването на печатарски мастила

080307 CER водни утайки, съдържащи мастило

080308 CER водни течни отпадъци, съдържащи мастило

080312 * CER отпадъчно мастило, съдържащо опасни вещества

080313 CER отпадъчни мастила, различни от посочените в 08 03 12

080314 * CER мастилени утайки, съдържащи опасни вещества

080315 CER утайки от мастило, различни от посочените в 08 03 14

080316 * CER остатъци от химически разтвори за ецване

080317 * CER отпадъчен тонер за печат, съдържащ опасни вещества

080318 CER отпадъчен тонер за печат, различен от посочените в 08 03 17

080319 * CER диспергиращи масла

080399 CER отпадъци, които не са посочени по друг начин

080400 CER отпадъци от производството, формулирането, доставката и употребата на лепила и уплътнители (включително хидроизолационни продукти)

080409 * CER отпадъчни лепила и уплътнители, съдържащи органични разтворители или други опасни вещества

080410 CER отпадъчни лепила и уплътнители, различни от посочените в 08 04 09

080411 * CER утайки от лепила и уплътнители, съдържащи органични разтворители или други опасни вещества

080412 CER утайки от лепила и уплътнители, различни от посочените в 08 04 11

080413 * CER водни утайки, съдържащи лепила и уплътнители, съдържащи органични разтворители или други опасни вещества

080414 CER водни утайки, съдържащи лепила и уплътнители, различни от посочените в 08 04 13

080415 * CER водни течни отпадъци, съдържащи лепила и уплътнители, съдържащи органични разтворители или други опасни вещества

080416 CER водни течни отпадъци, съдържащи лепила и уплътнители, различни от посочените в 08 04 15

080417 * CER масло от смола

080499 CER отпадъци, които не са посочени по друг начин

080500 CER отпадъци, които не са посочени по друг начин в 08

080501 * CER отпадъчни изоцианати

090000 CER ОТПАДЪЦИ ОТ ФОТОГРАФСКАТА ИНДУСТРИЯ

090100 CER отпадъци от фотографската индустрия

090101 * CER разтвори за развиване и активиране на водна основа

090102 * CER разтвори за проявяване на офсетови плочи на водна основа

090103 * CER решения за разработка на базата на разтворители

090104 * CER фиксиращи разтвори

090105 * CER разтвори за измиване и фиксиращи стоп разтвори

090106 * CER отпадъци, съдържащи сребро от обработка на място на фотографски отпадъци

090107 CER фотографски филм и хартия, съдържащи сребро или сребърни съединения

090108 CER фотографски филм и хартия, несъдържащи сребро или сребърни съединения

090110 CER камери за еднократна употреба без батерии

090111 * CER камери за еднократна употреба, съдържащи батерии, включени в 16 06 01, 16 06 02 или 16 06 03

090112 CER камери за еднократна употреба, различни от посочените в 09 01 11

090113 * EWC водни течни отпадъци от оползотворяване на сребро на място, различни от посочените в 09 01 06

090199 CER отпадъци, които не са посочени по друг начин

100000 CER ОТПАДЪЦИ, ПРОИЗВЕДЕНИ ОТ ТЕРМИЧНИ ПРОЦЕСИ

100100 CER отпадъци, произведени от топлоелектрически централи и други топлоцентрали (с изключение на 19)

100101 CER дънна пепел, шлака и котелен прах (с изключение на котелния прах, посочен в 10 01 04)

100102 CER въглища летлива пепел

100103 CER летлива пепел от торф и необработена дървесина

100104 * CER лека пепел от мазут и котелен прах

100105 CER твърди отпадъци, получени чрез реакции на базата на калций в процесите на десулфуризация на димните газове

100107 CER кални отпадъци, получени от реакции на базата на калций в процесите на десулфуризация на димните газове

100109 * CER сярна киселина

100113 * CER летяща пепел от емулгирани въглеводороди, използвана като гориво

100114 * CER дънна пепел, шлака и котелен прах от съвместно изгаряне, съдържащи опасни вещества

100115 CER дънна пепел, шлака и котелен прах от съвместно изгаряне, различни от посочените в 10 01 14

100116 * CER летлива пепел от съвместно изгаряне, съдържаща опасни вещества

100117 CER летлива пепел от съвместно изгаряне, различна от посочените в 10 01 16

100118 * CER отпадъци от пречистване на димни газове, съдържащи опасни вещества

100119 CER отпадъци от пречистване на димни газове, различни от посочените в 10 01 05, 10 01 07 и 10 01 18

100120 * CER утайки от пречистване на отпадни води на място, съдържащи опасни вещества

100121 CER утайки от пречистване на отпадъчни води на място, различни от посочените в 10 01 20

100122 * CER водни утайки от операции по почистване на котли, съдържащи опасни вещества

100123 CER водни утайки от почистване на котли, различни от посочените в 10 01 22

100124 CER пясъци от реактори с кипящ слой

100125 CER отпадъци от съхранение и приготвяне на гориво от топлоелектрически централи, работещи с въглища

100126 CER отпадъци от пречистване на охлаждаща вода

100199 CER отпадъци, които не са посочени по друг начин

100200 CER отпадъци от желязната и стоманодобивната промишленост

100201 CER отпадъци от третиране на шлака

100202 CER необработена шлака

100207 * CER твърди отпадъци от третиране на димни газове, съдържащи опасни вещества

100208 CER отпадъци от третиране на димни газове, различни от посочените в 10 02 07

100210 CER валцувани люспи

100211 * EWC отпадъци от обработка на охлаждаща вода, съдържащи масла

100212 EWC отпадъци от третиране на охлаждаща вода, различни от посочените в 10 02 11

100213 * CER утайки и филтърни утайки от третиране на димни газове, съдържащи опасни вещества

100214 CER утайки и филтърни утайки от третиране на газ, различни от посочените в 10 02 13

100215 CER други утайки и филтърни утайки

100299 CER отпадъци, които не са посочени по друг начин

100300 CER отпадъци от алуминиева термична металургия

100302 CER фрагменти от аноди

100304 * EWC шлака от първично производство

100305 CER отпадъци от алуминиев триоксид

100308 * CER солена шлака от вторично производство

100309 * EWC черна шлака от вторично производство

100315 * CER скиминги, които са запалими или отделят при контакт с вода запалими газове в опасни количества

100316 CER обезмасления, различни от посочените в 10 03 15

100317 * EWC катрансъдържащи отпадъци от анодното производство

100318 CER въглерод-съдържащи отпадъци от производството на аноди, различни от посочените в 10 03 17

100319 * CER прах от димни газове, съдържащ опасни вещества

100320 CER прах от димни газове, различен от посочените в 10 03 19

100321 * EWC други прахове и частици (включително тези от топкови мелници), съдържащи опасни вещества

100322 CER други прахове и частици (включително тези от топкови мелници), различни от посочените в 10 03 21

100323 * CER твърди отпадъци от третиране на димни газове, съдържащи опасни вещества

100324 CER отпадъци от третиране на димни газове, различни от посочените в 10 03 23

100325 * CER утайки и филтърни утайки от третиране на димни газове, съдържащи опасни вещества

100326 CER утайки и филтърни утайки от третиране на газ, различни от посочените в 10 03 25

100327 * EWC отпадъци от обработка на охлаждаща вода, съдържаща масло

100328 EWC отпадъци от третиране на охлаждаща вода, различни от посочените в 10 03 27

100329 * CER отпадъци от обработката на физиологичен разтвор и черни шлаки, съдържащи опасни вещества

100330 CER отпадъци от третиране на физиологичен разтвор и черни шлаки, различни от посочените в 10 03 29

100399 CER отпадъци, които не са посочени по друг начин

100400 CER отпадъци от оловна термична металургия

100401 * CER шлаки от първично и вторично производство

100402 * CER примеси и обезмаслени остатъци от първично и вторично производство

100403 * CER калциев арсенат

100404 * CER прах от димни газове

100405 * CER други прахове и частици

100406 * CER твърди отпадъци от третиране на димни газове

100407 * CER утайки и филтърни утайки от третиране на димни газове

100409 * EWC отпадъци от обработка на охлаждаща вода, съдържаща масло

100410 EWC отпадъци от третиране на охлаждаща вода, различни от посочените в 10 04 09

100499 CER отпадъци, които не са посочени по друг начин

100500 CER отпадъци от цинкова термична металургия

100501 CER шлаки от първично и вторично производство

100503 * CER прах от димни газове

100504 CER други прахове и частици

100505 * CER твърди отпадъци от третиране на димни газове

100506 * CER утайки и филтърни утайки от третиране на димни газове

100508 * EWC отпадъци от обработка на охлаждаща вода, съдържаща масло

100509 EWC отпадъци от третиране на охлаждаща вода, различни от посочените в 10 05 08

100510 * CER шлаки и обезмаслени частици, които са запалими или отделят при контакт с вода запалими газове в опасни количества

100511 CER шлаки и обезмаслени остатъци, различни от посочените в 10 05 10

100599 CER отпадъци, които не са посочени по друг начин

100600 CER отпадъци от медна термична металургия

100601 CER шлаки от първично и вторично производство

100602 CER примеси и обезмаслени остатъци от първично и вторично производство

100603 * CER прах от димни газове

100604 CER други прахове и частици

100606 * CER твърди отпадъци от третиране на димни газове

100607 * CER утайки и филтърни утайки от третиране на димни газове

100609 * EWC отпадъци от обработка на охлаждаща вода, съдържаща масло

100610 EWC отпадъци от третиране на охлаждаща вода, различни от посочените в 10 06 09

100699 CER отпадъци, които не са посочени по друг начин

100700 CER отпадъци от сребро, злато и платина термична металургия 100701 шлаки от първично и вторично производство

100702 CER примеси и обезмаслени остатъци от първично и вторично производство

100703 CER твърди отпадъци, получени при третиране на изпарения

100704 CER други прахове и частици

100705 CER утайки и филтърни остатъци, получени при третиране на изпарения

100707 * EWC отпадъци от обработка на охлаждаща вода, съдържаща масло

100708 EWC отпадъци от третиране на охлаждаща вода, различни от посочените в 10 07 07

100799 CER отпадъци, които не са посочени по друг начин

100800 CER отпадъци от термична металургия на други цветни минерали

100804 CER прах и частици

100808 * CER солени шлаки от първично и вторично производство

100809 CER друга шлака

100810 * CER примеси и обезмаслени частици, които са запалими или отделят при контакт с вода запалими газове в опасни количества

100811 CER примеси и обезмаслени остатъци, различни от посочените в 10 08 10

100812 * CER отпадъци, съдържащи катран от производството на аноди

100813 CER въглерод-съдържащи отпадъци от производството на аноди, различни от посочените в 10 08 12

100814 CER фрагменти от аноди

100815 * CER прах от димни газове, съдържащ опасни вещества

100816 CER прах от димни газове, различен от посочените в 10 08 15

100817 * CER утайки и филтърни утайки от третиране на димни газове, съдържащи опасни вещества

100818 CER утайки и филтърни утайки от третиране на газ, различни от посочените в 10 08 17

100819 * EWC отпадъци от обработка на охлаждаща вода, съдържаща масло

100820 EWC отпадъци от третиране на охлаждаща вода, различни от посочените в 10 08 19

100899 CER отпадъци, които не са посочени по друг начин

100900 CER отпадъци от топене на черни материали

100903 CER шлака за топене

100905 * CER неизползвани леярски форми и сърцевини, съдържащи опасни вещества

100906 CER неизползвани леярски форми и сърцевини, различни от посочените в 10 09 05

100907 * CER използва леярски форми и сърцевини, съдържащи опасни вещества

100908 CER използвани леярски форми и сърцевини, различни от посочените в 10 09 07

100909 * CER прах от димни газове, съдържащ опасни вещества

100910 CER прах от димни газове, различен от посочените в 10 09 09

100911 * EWC други частици, съдържащи опасни вещества

100912 CER други частици, различни от посочените в 10 09 11

100913 * CER отпадъчни свързващи вещества, съдържащи опасни вещества

100914 CER отпадъчни свързващи вещества, различни от посочените в 10 09 13

100915 * CER отпадъчни продукти за детектор на пукнатини, съдържащи опасни вещества

100916 CER отпадъци от продукти за детектори на пукнатини, различни от посочените в 10 09 15

100999 CER отпадъци, които не са посочени по друг начин

101000 CER отпадъци от леене на цветни материали

101003 CER шлака за топене

101005 * CER неизползвани леярски форми и сърцевини, съдържащи опасни вещества

101006 CER неизползвани леярски форми и сърцевини, различни от посочените в 10 10 05

101007 * CER използва леярски форми и сърцевини, съдържащи опасни вещества

101008 CER използвани леярски форми и сърцевини, различни от посочените в 10 10 07

101009 * CER прах от димни газове, съдържащ опасни вещества

101010 CER прах от димни газове, различен от посочените в 10 10 09

101011 * EWC други частици, съдържащи опасни вещества

101012 CER други частици, различни от посочените в 10 10 11

101013 * CER отпадъчни свързващи вещества, съдържащи опасни вещества

101014 CER отпадъчни свързващи вещества, различни от посочените в 10 10 13

101015 * CER отпадъчни продукти за детектор на пукнатини, съдържащи опасни вещества

101016 CER отпадъци от продукти за детектори на пукнатини, различни от посочените в 10 10 15

101099 CER отпадъци, които не са посочени по друг начин

101100 CER отпадъци от производството на стъкло и изделия от стъкло

101103 CER отпадъчни материали от стъклени влакна

101105 CER прах и частици

101109 * CER отпадъчна смес, неподложена на термична обработка, съдържаща опасни вещества

101110 CER отпадъчна смес, която не е подложена на топлинна обработка, различна от посочените в 10 11 09

101111 * EWC отпадъчно стъкло във вид на частици и стъклен прах, съдържащ тежки метали (например от електроннолъчеви тръби)

101112 EWC стъклени отпадъци, различни от посочените в 10 11 11

101113 * CER утайки за полиране на стъкло и шлайфане, съдържащи опасни вещества

101114 CER утайки от полиране и смилане на стъкло, различни от посочените в 10 11 13

101115 * CER твърди отпадъци от третиране на димни газове, съдържащи опасни вещества

101116 CER отпадъци от третиране на димни газове, различни от посочените в 10 11 15

101117 * CER утайки и филтърни утайки от третиране на димни газове, съдържащи опасни вещества

101118 CER утайки и филтърни утайки от третиране на газ, различни от посочените в 10 11 17

101119 * EWC твърди отпадъци от пречистване на отпадни води на място, съдържащи опасни вещества

101120 CER твърди отпадъци от пречистване на отпадъчни води на място, различни от посочените в 10 11 19

101199 CER отпадъци, които не са посочени по друг начин

101200 CER отпадъци от производството на керамични изделия, тухли, плочки и строителни материали

101201 CER отпадъци от съединения, които не са подложени на топлинна обработка

101203 CER прах и частици

101205 CER утайки и филтърни остатъци, получени при третиране на изпарения

101206 CER форми за отпадъци

101208 CER отпадъци от керамика, тухли, плочки и строителни материали (подложени на топлинна обработка)

101209 * CER твърди отпадъци от третиране на димни газове, съдържащи опасни вещества

101210 CER твърди отпадъци от третиране на димни газове, различни от посочените в 10 12 09

101211 * CER отпадъци от остъкляване, съдържащи тежки метали

101212 CER отпадъци от операции по остъкляване, различни от тези, посочени в т. 10 12 11

101213 CER утайки от пречистване на отпадъчни води на място

101299 CER отпадъци, които не са посочени по друг начин

101300 CER отпадъци от производството на цимент, вар и гипс и продукти, произведени от тези материали

101301 CER отпадъци от съединения, които не са подложени на топлинна обработка

101304 CER отпадъци от калциниране и хидратиране на вар

101306 CER прах и частици (с изключение на тези от позиции 10 13 12 и 10 13 13)

101307 CER утайки и филтърни остатъци, получени при третиране на изпарения

101309 * CER отпадъци от производството на азбестоцимент, съдържащ азбест

101310 CER отпадъци от производството на азбестоцимент, различни от посочените в 10 13 09

101311 CER отпадъци от производството на композитни материали на циментова основа, различни от посочените в 10 13 09 и 10 13 10

101312 * CER твърди отпадъци от третиране на димни газове, съдържащи опасни вещества

101313 CER твърди отпадъци от третиране на димни газове, различни от посочените в 10 13 12

101314 CER отпадъци и циментова утайка

101399 CER отпадъци, които не са посочени по друг начин

101400 CER отпадъци, произведени от крематорни пещи

101401 * CER отпадъци от пречистване на димни газове, съдържащи живак

110000 CER ОТПАДЪЦИ ОТ ПОВЪРХНОСТНА ХИМИЧНА ОБРАБОТКА И ПОКРИТИЕ НА МЕТАЛИ И ДРУГИ МАТЕРИАЛИ; ХИДРОМЕТАЛУРГИЯ НА ЦВЕТНИ ЖЕЛЕЗИ

110100 CER отпадъци, получени от обработката и нанасянето на покритие на метали (например галванични процеси, поцинковане, мариноване, електролитно почистване, фосфатиране, алкално обезмасляване, анодизиране)

110105 * CER киселини за мариноване

110106 * CER киселини, които не са посочени друго

110107 * CER основи за мариноване

110108 * CER фосфатиращи утайки

10109 * CER утайки и филтърни утайки, съдържащи опасни вещества

110110 CER утайки и филтърни утайки, различни от посочените в 11 01 09

110111 * CER водни измиващи разтвори, съдържащи опасни вещества

110112 CER водни промиващи разтвори, различни от посочените в 10 01 11

110113 * CER отпадъци за обезмасляване, съдържащи опасни вещества

110114 CER отпадъци за обезмасляване, различни от посочените в 11 01 13

110115 * CER елуати и утайки от мембранни системи и йонообменни системи, съдържащи опасни вещества

110116 * CER наситени или отработени йонообменни смоли

110198 * EWC други отпадъци, съдържащи опасни вещества

110199 CER отпадъци, които не са посочени по друг начин

110200 CER отпадъци, получени при хидрометалургична обработка на цветни метали

110202 * CER отпадъци от цинкова хидрометалургия (включително ярозит, гьотит)

110203 CER отпадъци от производството на аноди за водни електролитни процеси

110205 * CER отпадъци от хидрометалургична обработка на мед, съдържащи опасни вещества

110206 CER отпадъци от хидрометалургична обработка на мед, различни от тези от 11 02 05

110207 * EWC други отпадъци, съдържащи опасни вещества

110299 CER отпадъци, които не са посочени по друг начин

110300 CER твърди отпадъци и утайки, получени чрез процеси на темпериране

110301 * CER отпадъци, съдържащи цианид

110302 * EWC други отпадъци

110500 CER отпадъци, получени чрез процеси на горещо поцинковане

110501 CER твърд цинк

110502 CER цинкова пепел

110503 * CER твърди отпадъци от третиране на димни газове

110504 * CER тъмен изчерпан

110599 CER отпадъци, които не са посочени по друг начин

120000 CER ОТПАДЪЦИ ОТ ПРЕработка и физична и механична повърхностна обработка на метали и пластмаси

120100 CER отпадъци, получени при физическа и механична повърхностна обработка и обработка на метали и пластмаси

120101 CER стружки и стърготини от черни материали

120102 CER прах и прахови частици от черни материали

120103 CER стружки и стърготини от цветни материали

120104 CER прах и прахови частици от цветни материали

120105 CER стружки и стърготини от пластмасови материали

120106 * CER минерални машинни масла, съдържащи халогени (с изключение на емулсии и разтвори)

120107 * CER минерални машинни масла, без халоген (с изключение на емулсии и разтвори)

120108 * CER емулсии и разтвори за машини, съдържащи халогени

120109 * CER емулсии и разтвори за машини, без халоген

120110 * CER синтетични машинни масла

120112 * CER восъци и отработени мазнини

120113 CER отпадъци от заваряване

120114 * CER механична утайка, съдържаща опасни вещества

120115 CER утайки, различни от посочените в 12 01 14

120116 * CER отпадъчен абразивен материал, съдържащ опасни вещества

120117 CER отпадъчен абразивен материал, различен от посочения в 12 01 16

120118 * CER метални утайки (утайки от шлайфане, заточване и шлифоване), съдържащи масло 120119 * машинни масла, лесно биоразградими

120120 * CER отработени тела за смилане и смилащи материали, съдържащи опасни вещества

120121 CER отработени шлифовъчни тела и шлифовъчни материали, различни от посочените в 12 01 20

120199 CER отпадъци, които не са посочени по друг начин

120300 CER отпадъци от процеси на обезмасляване с вода и пара (с изключение на 11)

120301 * - водни измиващи разтвори

120302 * CER отпадъци, получени чрез процеси на обезмасляване с пара

130000 CER ОТПАДЪЦИ МАСЛА И ОТПАДЪЦИ ОТ ТЕЧНИ ГОРИВА (с изключение на хранителни масла и масла, посочени в глави 05, 12 и 19)

130100 CER отпадъци от масла за хидравлични вериги

130101 * CER хидравлични масла, съдържащи PCB (1)

130104 * CER хлорирани емулсии 130105 * нехлорирани емулсии

130109 * CER минерални масла за хидравлични системи, хлорирани

130110 * CER минерални масла за хидравлични системи, нехлорирани

130111 * CER синтетични масла за хидравлични системи

130112 * CER лесно биоразградими масла за хидравлични вериги

130113 * CER други масла за хидравлични системи

130200 CER отработено двигателно масло, трансмисионно масло и смазочни масла

130204 * CER отпадъчни минерални хлорирани двигателни, трансмисионни и смазочни масла

130205 * CER нехлорирани двигателни, трансмисионни и смазочни масла на минерална основа

130206 * CER отработено синтетично двигателно, трансмисионно и смазочно масло

130207 * CER лесно биоразградимо масло за двигатели, скорости и смазка

130208 * CER други двигателни, трансмисионни и смазочни масла

130300 CER отпадъчни изолационни и топлопроводими масла

130301 * CER изолационни и топлопроводими масла, съдържащи PCB

130306 * CER хлорирани минерални изолационни и топлопреносни масла, различни от посочените в 13 03 01

130307 * CER нехлорирани изолационни и топлопроводими минерални масла

130308 * CER синтетични изолационни и топлопроводими масла

130309 * CER изолационни и топлопроводими масла, лесно биоразградими

130310 * CER други изолационни и топлопроводими масла

130400 CER трюмни масла

130401 * CER трюмни масла от вътрешното корабоплаване

130402 * CER трюмни масла от канализация на кей

130403 * CER други трюмни масла от навигация

130500 CER продукти за разделяне на масло/вода

130501 * CER твърди отпадъци от пясъчни камери и продукти за разделяне на масло/вода

130502 * CER утайки от продукти за сепариране на масло/вода

130503 * CER утайки от колектори

130506 * CER масла, произведени чрез сепариране на масло/вода

130507 * CER маслени води, получени чрез сепарация масло/вода

130508 * CER смеси от отпадъци от камери за пясък и сепаратори масло/вода

130700 CER отпадъци от течно гориво

130701 * CER мазут и дизелово гориво

130702 * CER петрол

130703 * EWC други горива (включително смеси)

130800 CER отработени масла, които не са посочени друго

130801 * CER утайки и емулсии, получени чрез процеси на обезсоляване

130802 * CER други емулсии

130899 * EWC отпадъци, които не са посочени друго

140000 CER ОТПАДЪЦИ ОРГАНИЧНИ РАЗТВОРИТЕЛИ, ХЛАДИЛНИ ФРАНЦИИ И ПРОПЕЛЕНТИ (с изключение на 07 и 08)

140600 CER органични разтворители, хладилни агенти и отпадъчна пяна / аерозолни пропеланти

140601 * CER хлорфлуоровъглеводороди, HCFC, HFC

140602 * CER други разтворители и смеси от разтворители, халогенирани

140603 * CER други разтворители и смеси от разтворители

140604 * CER утайки или твърди отпадъци, съдържащи халогенирани разтворители

140605 * CER утайки или твърди отпадъци, съдържащи други разтворители

150000 CER ОТПАДЪЦИ ОТ ОПАКОВКИ, АБСОРБЕНТИ, парцали, филтриращи материали и защитно облекло (НЕУПОСОЧЕНИ ДРУГО)

150100 CER за опаковки (включително градски отпадъци от опаковки, подлежащи на разделно събиране)

150101 CER опаковки от хартия и картон

150102 CER пластмасова опаковка

150103 CER дървена опаковка

150104 CER метална опаковка

150105 CER опаковки в композитни материали

150106 CER опаковка от смесени материали

150107 CER стъклени опаковки

150109 CER текстилна опаковка

150110 * CER опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с такива вещества

150111 * CER метални опаковки, съдържащи опасни твърди порести матрици (например азбест), включително празни контейнери под налягане

150200 CER абсорбенти, филтърни материали, парцали и защитно облекло

150202 * CER абсорбенти, филтърни материали (включително маслени филтри, които не са посочени друго), парцали и защитно облекло, замърсени с опасни вещества

150203 CER абсорбенти, филтърни материали, парцали и защитно облекло, различни от посочените в 15 02 02

160000 CER ОТПАДЪЦИ, КОИТО НЕ СА ПОСОЧЕНИ ДРУГА В СПИСЪКА

160100 CER излезли от употреба превозни средства, принадлежащи към различни видове транспорт (включително извънпътна подвижна техника) и отпадъци от разглобяването на излезли от употреба превозни средства и поддръжка на превозни средства (с изключение на 13, 14, 16 06 и 16 08)

160103 CER излезли от употреба гуми

160104 * CER излезли от употреба превозни средства

160106 CER излезли от употреба превозни средства, които не съдържат нито течности, нито други опасни компоненти

160107 * CER маслени филтри

160108 * CER компоненти, съдържащи живак

160109 * CER компоненти, съдържащи PCB

160110 * CER експлозивни компоненти (например "въздушни възглавници")

160111 * CER спирачни накладки, съдържащи азбест

160112 CER спирачни накладки, различни от посочените в 16 01 11

160113 * CER спирачни течности

160114 * CER антифризни течности, съдържащи опасни вещества

160115 CER течности против замръзване, различни от посочените в 16 01 14

160116 CER резервоари за течен газ

160117 CER черни метали

160118 CER цветни метали

160119 CER пластмаса 160120 стъкло

160121 * EWC опасни компоненти, различни от посочените в 16 01 07 до 16 01 11, 16 01 13 и 16 01 14

160122 Компоненти на CER, които не са посочени по друг начин

160199 CER отпадъци, които не са посочени по друг начин

160200 CER отпадъци от електрическо и електронно оборудване

160209 * CER трансформатори и кондензатори, съдържащи печатни платки

160210 * CER изхвърлено оборудване, съдържащо или замърсено с PCB, различни от посочените в 16 02 09

160211 * CER изхвърлено оборудване, съдържащо хлорфлуорвъглеводороди, HCFC, HFC

160212 * CER изхвърлено оборудване, съдържащо азбест в свободни влакна

160213 * EWC изхвърлено оборудване, съдържащо опасни компоненти (2), различни от посочените в 16 02 09 и 16 02 12

160214 Изхвърлено оборудване от CER, различно от посочените в позиции от 16 02 09 до 16 02 13

160215 * CER опасните компоненти са отстранени от изхвърленото оборудване

160216 Компоненти на CER, отстранени от изхвърлено оборудване, различни от посочените в 16 02 15

160300 CER продукти извън спецификацията и неизползвани продукти

160303 * CER неорганични отпадъци, съдържащи опасни вещества

160304 CER неорганични отпадъци, различни от посочените в 16 03 03

160305 * CER органични отпадъци, съдържащи опасни вещества

160306 EWC органични отпадъци, различни от посочените в 16 03 05

160400 CER отпадъчни експлозиви

160401 * CER отпадъчни боеприпаси

160402 * CER отпадъчни фойерверки

160403 * CER други отпадъчни експлозиви

160500 CER газ в контейнери под налягане и отпадъчни химикали

160504 * CER газове в съдове под налягане (включително халони), съдържащи опасни вещества

160505 CER газове в съдове под налягане, различни от посочените в 16 05 04

160506 * EWC лабораторни химикали, съдържащи или състоящи се от опасни вещества, включително смеси от лабораторни химикали

160507 * CER отпадъци от неорганични химични вещества, съдържащи или състоящи се от опасни вещества

160508 * CER отпадъчни органични химикали, съдържащи или състоящи се от опасни вещества

160509 EWC отпадъчни химикали, различни от посочените в 16 05 06, 16 05 07 и 16 05 08

160600 CER батерии и акумулатори

160601 * CER оловно-киселинни батерии

160602 * никел-кадмиеви батерии

160603 * CER батерии, съдържащи живак

160604 CER алкални батерии (с изключение на 16 06 03)

160605 други батерии и акумулатори

160606 * CER електролити от батерии и акумулатори, подлежат на разделно събиране

160700 CER отпадъци от почистването на транспортни и складови резервоари и барабани (с изключение на 05 и 13)

160708 * EWC отпадъци, съдържащи масло

160709 * EWC отпадъци, съдържащи други опасни вещества

160799 CER отпадъци, които не са посочени по друг начин

160800 CER отработени катализатори

160801 CER отработени катализатори, съдържащи злато, сребро, рений, родий, паладий, иридий или платина (с изключение на 16 08 07)

160802 * CER отработени катализатори, съдържащи опасни преходни метали (3) или опасни съединения на преходни метали

160803 CER отработени катализатори, съдържащи преходни метали или съединения на преходни метали, неупоменати по друг начин

160804 CER течен каталитичен крекинг отработени катализатори (с изключение на 16 08 07)

160805 * CER отработени катализатори, съдържащи фосфорна киселина

160806 * CER отработени течности, използвани като катализатори

160807 * CER отработени катализатори, замърсени с опасни вещества

160900 CER окислителни вещества

160901 * CER перманганати, например калиев перманганат

160902 * CER хромати, например калиев хромат, калиев или натриев дихромат

160903 * CER пероксиди, например водороден пероксид

160904 * CER оксидиращи вещества, които не са посочени друго

161000 CER водни течни отпадъци, предназначени за третиране извън площадката

161001 * CER водни отпадъчни разтвори, съдържащи опасни вещества

161002 CER водни отпадъчни разтвори, различни от посочените в 16 10 01

161003 * CER водни концентрати, съдържащи опасни вещества

161004 CER водни концентрати, различни от посочените в 16 10 03

161100 CER отпадъци от облицовки и огнеупорни материали

161101 * CER въглеродни облицовки и огнеупорни материали от металургични процеси, съдържащи опасни вещества

161102 CER въглеродни облицовки и огнеупорни материали от металургични процеси, различни от посочените в 16 11 01

161103 * CER други облицовки и огнеупорни материали от металургични процеси, съдържащи опасни вещества

161104 CER други облицовки и огнеупорни материали от металургични процеси, различни от посочените в 16 11 03

161105 * CER облицовки и огнеупорни материали от неметалургични процеси, съдържащи опасни вещества

161106 CER облицовки и огнеупорни материали от неметалургични процеси, различни от посочените в 16 11 05

170000 XNUMX CER ОТПАДЪЦИ ОТ СТРОИТЕЛСТВО И ОПЕРАЦИИ ОТ РАЗРУШАВАНЕ (ВКЛЮЧИТЕЛНО ПОЧВА ОТ ЗАМЪРСЕНИТЕ МЕТОВЕ) 

170100 CER бетон, тухли, плочки и керамика

170101 CER цимент

170102 CER тухли

170103 CER плочки и керамика

170106 * CER смеси или шлаки от бетон, тухли, плочки и керамика, съдържащи опасни вещества

170107 CER смеси или шлаки от бетон, тухли, плочки и керамика, различни от посочените в 17 01 06

170200 CER дърво, стъкло и пластмаса

170201 CER дърво

170202 CER стъкло

170203 CER пластмаса

170204 * EWC стъкло, пластмаса и дърво, съдържащи или замърсени с опасни вещества

170300 CER битумни смеси, каменовъглен катран и продукти, съдържащи катран

170301 * CER битумни смеси, съдържащи каменовъглен катран

170302 CER битумни смеси, различни от посочените в 17 03 01

170303 * EWC каменовъглен катран и продукти, съдържащи катран

170400 CER метали (включително техните сплави) 170401 мед, бронз, месинг

170402 CER алуминий

170403 CER олово

170404 CER цинк

170405 CER желязо и стомана

170406 CER калай

170407 CER смесени метали

170409 * CER метални отпадъци, замърсени с опасни вещества

170410 * CER кабели, импрегнирани с масло, каменовъглен катран или други опасни вещества

170411 CER кабели, различни от посочените в 17 04 10

170500 CER пръст (включително почва от замърсени места), скали и кал за драгиране

170503 * CER пръст и скали, съдържащи опасни вещества

170504 CER пръст и скали, различни от посочените в 17 05 03

170505 * CER драгираща кал, съдържаща опасни вещества

170506 CER драгажни отпадъци, различни от посочените в 17 05 05

170507 * CER трошен камък за железопътни насипи, съдържащ опасни вещества

170508 CER натрошен камък за железопътен баласт, различен от споменатия в 17 05 07

170600 CER изолационни материали и строителни материали, съдържащи азбест

170601 * CER изолационни материали, съдържащи азбест

170603 * CER други изолационни материали, съдържащи или състоящи се от опасни вещества

170604 CER изолационни материали, различни от посочените в 17 06 01 и 17 06 03

170605 * CER строителни материали, съдържащи азбест

170800 CER строителни материали на основата на гипс

170801 * CER строителни материали на основата на гипс, замърсени с опасни вещества

170802 CER строителни материали на основата на гипс, различни от посочените в 17 08 01

170900 CER други строителни отпадъци и отпадъци от разрушаване

170901 * CER отпадъци от строителство и разрушаване, съдържащи живак

170902 * CER отпадъци от строителство и разрушаване, съдържащи PCB (например PCB-съдържащи уплътнители, PCB-съдържащи смола подови настилки, PCB-съдържащи водонепропускливи стъклени елементи, PCB-съдържащи кондензатори)

170903 * EWC други строителни и разрушаващи отпадъци (включително смесени отпадъци), съдържащи опасни вещества

170904 CER смесени отпадъци от строителство и разрушаване, различни от посочените в 17 09 01, 17 09 02 и 17 09 03

180000 CER ОТПАДЪЦИ, ПРОИЗВЕДЕНИ ОТ ЗДРАВЕОПАЗНИЯ И ВЕТЕРИНАРЕН СЕКТОР ИЛИ СВЪРЗАНИ ИЗСЛЕДВАТЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ (с изключение на кухненски и кетърингови отпадъци, които не са пряко получени от терапевтично третиране)

180100 CER отпадъци от родилни отделения и отпадъци, свързани с диагностиката, лечението и профилактиката на заболявания при хората

180101 CER режещи предмети (с изключение на 18 01 03)

180102 CER анатомични части и органи, включително плазмени торбички и кръвни резерви (с изключение на 18 01 03)

180103 * CER отпадъци, които трябва да се събират и изхвърлят чрез прилагане на специални предпазни мерки за избягване на инфекции

180104 отпадъци, които не трябва да се събират и изхвърлят чрез прилагане на специални предпазни мерки за избягване на инфекции (например превръзки, гипси, чаршафи, дрехи за еднократна употреба, дамски превръзки)

180106 * EWC химикали, състоящи се от или съдържащи опасни вещества

180107 EWC химикали, различни от посочените в 18 01 06

180108 * CER цитотоксични и цитостатични лекарства

180109 CER лекарства, различни от посочените в 18 01 08

180110 * CER отпадъци от амалгама от стоматологични процедури

180200 CER отпадъци, свързани с изследвания и диагностика, лечение и превенция на болести по животните

180201 CER режещи предмети (с изключение на 18 02 02)

180202 * CER отпадъци, които трябва да се събират и изхвърлят чрез прилагане на специални предпазни мерки за избягване на инфекции

180203 CER отпадъци, които не трябва да се събират и изхвърлят чрез прилагане на специални предпазни мерки за избягване на инфекции

180205 * EWC химикали, състоящи се от или съдържащи опасни вещества

180206 EWC химикали, различни от посочените в 18 02 05

180207 * CER цитотоксични и цитостатични лекарства

180208 CER лекарства, различни от посочените в 18 02 07

190000 CER ОТПАДЪЦИ, ПРОИЗВЕДЕНИ ОТ СТАНЦИИ ЗА ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ, ИЗВЪН ПРЕЧИТАТЕЛНИ СТАНЦИИ ЗА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ, КАКТО И ОТПИТВАНЕТО НА ВОДАТА И ПОДГОТОВКАТА ѝ ЗА ИНДУСТРИАЛНА УПОТРЕБА

190100 CER отпадъци от изгаряне или пиролиза на отпадъци

190102 CER черни материали, извлечени от дънна пепел

190105 * CER филтърни остатъци от обработката на димни газове

190106 * CER водни течни отпадъци от обработката на изпарения и други водни течни отпадъци

190107 * CER твърди отпадъци от третиране на димни газове

190110 * CER отработен активен въглен, използван за третиране на изпарения

190111 * CER дънна пепел и шлака, съдържащи опасни вещества

190112 CER дънна пепел и шлака, различни от посочените в 19 01 11

190113 * CER летлива пепел, съдържаща опасни вещества

190114 CER летлива пепел, различна от споменатата в 19 01 13

190115 * EWC пепел от котела, съдържаща опасни вещества 190116 котелен прах, различен от посочените в 19 01 15

190117 * CER пиролизни отпадъци, съдържащи опасни вещества

190118 EWC пиролизни отпадъци, различни от посочените в 19 01 17

190119 CER пясъци от реактори с кипящ слой

190199 CER отпадъци, които не са посочени по друг начин

190200 CER отпадъци, получени чрез специфични химико-физични обработки на промишлени отпадъци (включително декроматизация, децианиране, неутрализация)

190203 CER смеси от отпадъци, съставени изключително от неопасни отпадъци

190204 * CER смесени отпадъци, съдържащи поне един опасен отпадък

190205 * CER утайки от химико-физични обработки, съдържащи опасни вещества

190206 CER утайки от химически и физически обработки, различни от посочените в 19 02 05

190207 * CER масла и концентрати, произведени чрез процеси на разделяне

190208 * CER течни горими отпадъци, съдържащи опасни вещества

190209 * CER твърди горими отпадъци, съдържащи опасни вещества

190210 EWC горими отпадъци, различни от посочените в 19 02 08 и 19 02 09

190211 * EWC други отпадъци, съдържащи опасни вещества

190299 CER отпадъци, които не са посочени по друг начин

190300 CER стабилизирани / втвърдени отпадъци (4)

190304 * EWC отпадъци, маркирани като опасни, частично (5) стабилизирани

190305 CER стабилизирани отпадъци, различни от споменатите в 19 03 04

190306 * CER отпадъци, маркирани като опасни, втвърдени

190307 EWC втвърдени отпадъци, различни от посочените в 19 03 06

190400 CER витрифицирани отпадъци и отпадъци от витрификация

190401 CER остъклени отпадъци

190402 * CER летлива пепел и други отпадъци от обработката на димни газове

190403 * CER невитрифицирана твърда фаза

190404 CER водни течни отпадъци, получени чрез темпериране на витрифицирани отпадъци

190500 CER отпадъци, получени чрез аеробно третиране на твърди отпадъци

190501 CER некомпостирана част от битови и подобни отпадъци

190502 CER некомпостирана част от животински и растителни отпадъци

190503 CER компост извън спецификацията

190599 CER отпадъци, които не са посочени по друг начин

190600 CER отпадъци, получени при анаеробно третиране на отпадъци

190603 CER течности, получени чрез анаеробно третиране на градски отпадъци

190604 CER дигестат, получен чрез анаеробно третиране на градски отпадъци

190605 CER течности, получени чрез анаеробно третиране на отпадъци от животински или растителен произход

190606 CER дигестат, получен чрез анаеробна обработка на отпадъци от животински или растителен произход

190699 CER отпадъци, които не са посочени по друг начин

190700 CER инфилтрат от депа

190702 * CER инфилтрат от депа, съдържащ опасни вещества

190703 CER инфилтрат от депата, различен от споменатия в 19 07 02

190800 CER отпадъци от пречиствателни станции за отпадъчни води, които не са посочени друго

190801 CER сито

190802 CER отпадъци от депониране на пясък

190805 CER утайки, получени при пречистване на градски отпадъчни води

190806 * CER наситени или отработени йонообменни смоли

190807 * CER разтвори и утайки от регенерация на йонообменни смоли

190808 * CER отпадъци от мембранни системи, съдържащи опасни вещества

190809 CER смеси от масла и мазнини, получени чрез сепарация масло/вода, съдържащи само хранителни масла и мазнини

190810 * EWC смеси от масла и мазнини от сепарация масло/вода, различни от посочените в 19 08 09

190811 * CER утайки от биологично пречистване на промишлени отпадъчни води, съдържащи опасни вещества

190812 CER утайки от биологично пречистване на промишлени отпадъчни води, различни от посочените в 19 08 11

190813 * CER утайки, съдържащи опасни вещества от други пречиствания на промишлени отпадъчни води

190814 CER утайки от друго третиране на промишлени отпадъчни води, различни от посочените в 19 08 13

190899 CER отпадъци, които не са посочени по друг начин

190900 CER отпадъци, получени при пречистване на вода или подготовката й за промишлена употреба

190901 CER твърди отпадъци, получени чрез първична филтрация и процеси на пресяване

190902 CER утайки, получени чрез процеси на избистряне на водата

190903 CER утайки, получени чрез процеси на декарбонизация

190904 CER отработен активен въглен

190905 CER наситени или изчерпани йонообменни смоли

190906 CER разтвори и утайки от регенерация на йонообменни смоли

190999 отпадъци, които не са посочени по друг начин

191000 CER отпадъци от операции по раздробяване на металосъдържащи отпадъци

191001 CER отпадъци от желязо и стомана

191002 CER отпадъци от цветни метали

191003 * CER пух - лека фракция и прахове, съдържащи опасни вещества

191004 CER пух - лека фракция и прах, различни от посочените в 19 10 03

191005 * CER други фракции, съдържащи опасни вещества

191006 CER други фракции, различни от посочените в 19 10 05

191100 CER отпадъци, получени при регенериране на масло

191101 * CER отработени глинени филтри

191102 * CER кисели катрани

191103 * CER водни течни отпадъци

191104 * CER отпадъци от пречистване на горива с основи

191105 * CER утайки от пречистване на отпадни води на място, съдържащи опасни вещества

191106 CER утайки от пречистване на отпадъчни води на място, различни от посочените в 19 11 05

191107 * CER отпадъци, получени при пречистване на изпарения

191199 CER отпадъци, които не са посочени по друг начин

191200 CER отпадъци от механично третиране на отпадъци (например сортиране, раздробяване, уплътняване, пелетиране), неупоменати по друг начин

191201 CER хартия и картон

191202 CER черни метали

191203 CER цветни метали

191204 CER пластмаса и гума

191205 CER стъкло

191206 * CER дървесина, съдържаща опасни вещества

191207 CER дървесина, различна от споменатата в 19 12 06

191208 CER текстилни продукти

191209 CER минерали (напр. пясък, скали)

191210 CER горими отпадъци (RDF: гориво, получено от отпадъци)

191211 * CER други отпадъци (включително смесени материали) от механично третиране на отпадъци, съдържащи опасни вещества

191212 CER други отпадъци (включително смесени материали) от механична обработка на отпадъци, различни от посочените в 19 12 11

191300 CER отпадъци, получени от рекултивация и възстановяване на подземните води

191301 * CER твърди отпадъци, произведени от мелиоративни операции, съдържащи опасни вещества

191302 CER твърди отпадъци от мелиоративни операции, различни от посочените в т. 19 13 01

191303 * CER утайки, произведени от мелиоративни операции, съдържащи опасни вещества

191304 CER утайки от мелиоративни операции, различни от посочените в 19 13 03

191305 * CER утайки от операции за възстановяване на подземните води, съдържащи опасни вещества

191306 CER утайки от операции по възстановяване на подземните води, различни от посочените в 19 13 05

191307 * EWC водни течни отпадъци и водни концентрати от операции по възстановяване на подземните води, съдържащи опасни вещества

191308 CER водни течни отпадъци и водни концентрати от операции по възстановяване на подземните води, различни от посочените в 19 13 07

200000 CER ОБЩЕСТВЕНИ ОТПАДЪЦИ (ДОМАШНИ И ПОДОБНИ ОТПАДЪЦИ, ПРОИЗВЕДЕНИ ОТ ТЪРГОВСКА И ИНДУСТРИАЛНА ДЕЙНОСТ, КАКТО И ИНСТИТУЦИИ), ВКЛЮЧИТЕЛНО ОТПАДЪЦИ ОТ РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ

200100 CER фракции, подлежащи на разделно събиране (с изключение на 15 01 00)

200101 CER хартия и картон

200102 CER стъкло

200108 CER биоразградими отпадъци от кухни и столове

200110 CER облекло

200111 CER текстилни продукти

200113 * CER разтворители

200114 * CER киселини

200115 * CER алкални вещества

200117 * CER фотохимикали

200119 * CER пестициди

200121 * CER флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак

200123 * CER изхвърлено оборудване, съдържащо хлорфлуорвъглеводороди

200125 CER хранителни масла и мазнини

200126 * EWC масла и мазнини, различни от посочените в 20 01 25

200127 * CER бои, мастила, лепила и смоли, съдържащи опасни вещества

200128 CER бои, мастила, лепила и смоли, различни от посочените в 20 01 27

200129 * CER детергенти, съдържащи опасни вещества

200130 CER детергенти, различни от посочените в 20 01 29

200131 * CER цитотоксични и цитостатични лекарства

200132 CER лекарства, различни от посочените в 20 01 31

200133 * EWC батерии и акумулатори, посочени в 16 06 01, 16 06 02 и 16 06 03, както и несортирани батерии и акумулатори, съдържащи такива батерии

200134 CER батерии и акумулатори, различни от посочените в 20 01 33

200135 * EWC изхвърлено електрическо и електронно оборудване, различно от посочените в 20 01 21 и 20 01 23, съдържащо опасни компоненти (6)

200136 изхвърлено електрическо и електронно оборудване, различно от посочените в 20 01 21, 20 01 23 и 20 01 35

200137 * CER дървесина, съдържаща опасни вещества

00138 CER дървесина, различна от посочената в 20 01 37

200139 CER пластмаса

200140 CER метал

200141 CER отпадъци, получени при почистване на комини и димни тръби

200199 CER други фракции, които не са посочени друго

200200 XNUMX CER отпадъци от градини и паркове (включително отпадъци от гробищата)

200201 CER биоразградими отпадъци

200202 CER земя и скала

200203 CER други небиоразградими отпадъци

200300 CER други битови отпадъци

200301 CER несортирани битови отпадъци

200302 CER отпадъци от пазарите

200303 CER остатъци от почистване на пътища

200304 CER утайки от септична яма

200306 CER отпадъци от пречистване на отпадъчни води

200307 CER обемни отпадъци

200399 CER битови отпадъци, които не са посочени друго

КУПУВАМЕ МЕД

КАКВО ПРАВИМ

скрап от алуминий

ПРОВЕРКА НА РАЗРЕШЕНИЕТО И ОЦЕНКА НА СТОЙНОСТТА НА ОТКАЗА

алуминиев скрап

ТЪРГОВСКА ПОДДРЪЖКА ЗА ПОКУПКА И ПРОДАЖБА

ПОКУПКА И ДИРЕКТНА ПРОДАЖБА НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ ОТПАДЪЦИ, ДОРИ ОПАСНИ

ТЕ ГОВОрят ЗА НАС

Главно меню

Бутон за обаждане сегаСамо за фирми. 8-12 и 14-18
ПАЗАР НА МЕТАЛИ

БЕЗПЛАТНО
ПРЕГЛЕД